Blog Image

Haveselskabet Carl Troelsens Minde

indkaldelse

Uncategorised Posted on Tue, March 05, 2024 07:16

Haveselskabet
Carl Troelsens Minde

Der indkaldes til

Ordinær Generalforsamling (røgfri)
Lørdag d. 13. april 2024 kl. 11.00 i Fælleshuset, gang 3, have nr. 38


Dagsorden:

Pkt. 1. Velkomst
Pkt. 2. Valg af dirigent
Pkt. 3. Valg af stemmeudvalg
Pkt. 4. Formandens beretning v. Bent Jensen, Formand
Pkt. 5. Årsregnskab 2023 v. Jan Gress, Kasserer
Pkt. 6. Indkomne forslag*
Pkt. 7. Valg af formand for 2 år, afg. Bent Jensen
Pkt. 8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år, afg. Leif R. Andersen
Pkt. 8a. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
Pkt. 9. Valg af 1 bestyrelses suppleant for 1 år,
Pkt. 10. Valg af 1 revisor for 2 år afg. Peder Mortensen
Pkt. 11. Valg af 1 revisor suppleant for 1 år afg.
Pkt. 12. Valg af 2 menige medlem til kredsrepræsentantskabet for 2 år afg.
Peter Sørensen, Mariann Lohmann
Pkt. 13. Eventuelt: Herunder kan intet vedtages.


*Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være formanden:
Bent Jensen, Bavnehøjvej 5, Træden, 8740 Brædstrup, skriftligt i hænde senest:
Fredag d. 30 marts 2020.
Formandens mail: bent.langballe@icloud.com

Haveforeningen er vært ved kaffe m/brød samt øl og vand.
P.b.v. Bent Jensen, Formand
Åben for vandet

Uncategorised Posted on Mon, March 04, 2024 06:32

Der vil blive åbnet for vandet den 23. marts

Husk at lukke alle haner uden og inde samt stophanen

BestyrelsenHaveselskabet Carl Troelsens Minde Horsens

Regler og vedtægter, Uncategorised Posted on Tue, April 18, 2023 08:54

Standard foreningsvedtægt

(for kolonihaver på lejet jord)

Vedtaget på generalforsamling i foråret 2016. – Disse vedtægter erstatter alle tidligere vedtægter

§ 1. Haveforeningens navn og stiftelse

 1. Foreningens navn er Haveforeningen Carl Troelsens Minde. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune.
 2. Foreningen er stiftet 3. november 1943

§ 2. Formål og virke

 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål lejede areal på matrikel nr. / adr. v/Sverigesvej 29 i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund herfor samt for området i sin helhed og indeholdt i vedtægt for kreds Sydøstjylland og Kolonihaveforbundet
 2. Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser, som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af foreningens medlemmer.
 3. Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet og den stedlige kreds.

§ 3. Definitioner.

 1. Som medlem af foreningen anses den eller de personer, som har skrevet under på en lejekontrakt

§ 4. Medlemmer

 1. Som medlem kan optages myndige personer, der samtidig lejer en have ved medlemsskabets indgåelse
 2. Hvis foreningen har en venteliste, optages medlemmer som hovedregel efter venteliste, se dog reglerne i §4.3, 4.4 og 4.5. Ventelisten skal være offentlig tilgængelig. Generalforsamlingen kan fastlægge de nærmere regler omkring ventelisten samt fastsætte et omkostningsbestemt gebyr for optagelse på ventelisten.
 3. Medlemmet har ret til at få optaget en ny lejer på en eksisterende lejekontrakt sammen med medlemmet, når der er tale om en ægtefælle/registreret partner, en samlever (i mere end 2 år), en myndig slægtning i op og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og den nye lejer i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i foreningen. Der kan ikke optages andre personer på en eksisterende lejekontrakt, hvis der er venteliste i foreningen.
 4. Medlemmet har ret til at overdrage lejemålet til en ægtefælle/registreret partner, en person med hvem medlemmet har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år, en myndig slægtning i ret op og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og hvis personerne opfylder de betingelser, der i øvrigt gælder for optagelse i foreningen. Medlemmet har ikke ret til at overdrage lejemålet til andre, hvis der er venteliste i foreningen.
 5. Ved dødsfald har en efterlevende ægtefælle/registreret partner ret til at fortsætte lejeaftalen, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette. En person, med hvem afdøde har levet i ægteskabslignende forhold med i mindst 2 år forud for dødsfaldet, med mindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig det, har samme ret under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet. En myndig slægtning i op og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sad i uskiftet bo med dem, har ret til at få overdraget lejemålet, hvis pågældende efter bestyrelsens vurdering har deltaget aktivt i pasning og vedligeholdelse af haven og kolonihavehuset. Fortsættelse af lejemålet samt overdragelse ved dødsfald forudsætter, at det nye medlem opfylder de øvrige betingelser for optagelse i foreningen.
 6. Ved leje af en havelod oprettes en lejeaftale, som regulerer lejeforholdet mellem foreningen og medlemmet.
 7. Medlemmer skal registreres i Kolonihaveforbundets medlemssystem. Der kan registreres en lejer samt en medlejer.
 8. Som medlem kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en juridisk person, som har overtaget bebyggelsen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Dette medlem skal betale haveleje og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor havelodden er videreoverdraget. Dette medlem kan ikke fremleje bebyggelsen på havelodden, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på haveforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen overdrage havelodden til en person, som opfylder kravene i stk. 1 og 2. Såfremt havelodden ikke er overdraget inden 6 måneder fra auktionsdagen, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage havelodden og de vilkår, overdragelsen skal ske på.

§ 5. Hæftelse (Obligatorisk bestemmelse med hæftelsesformen er frivillig).

 1. Medlemmerne hæfter pro rata for foreningens gældsforpligtelser

§ 6. Medlemskapitalen (Frivillig bestemmelse – ikke gældende for Carl Troelsens Minde).

 1. Generalforsamlingen fastsætter pr. regnskabsårets begyndelse haveloddernes andel i foreningskapitalen. Ved optagelse af nyt medlem medtages haveloddens således opgjort andel i foreningskapitalen ved fastsættelse af bebyggelsens værdi.

§ 7. Leje og andre pligtige pengeydelser

 1. Leje for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra set budget, som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse.
 2. Generalforsamlingen kan fastsætte engangsbeløb til udførelse af større anlægsarbejder, f.eks. kloak, vandledningsnedlæggelse, opsætning af el og lign. Sådanne engangsbeløb er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
 3. Generalforsamlingen – eller kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil – kan fastsætte en bod for manglende overholdelse af ordensbestemmelser. misligholdelse af haven, udeblivelse fra fællesarbejde samt manglende overholdelse af øvrige bestemmelser som medlemmet er pligtig til at overholde. Sådanne beløb er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
 4. Hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan foreningen opkræve et af generalforsamlingen fastsat gebyr for hver forsinket betaling samt bringe lejemålet til ophør efter reglerne i medlemmets lejekontrakt.

§ 8. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede

 1. Generalforsamlingen – eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil – fastsætter ordensbestemmelser m.m., som skal være gældende inden for området, og foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.
 2. Generalforsamlingen – eller evt. kredsen hvis kompetencen af haven. ved gentagende henvendelser og bod om manglende vedligeholdelse af haven, kan haveforeningen på lejer regning få udarbejdet en rapport fra Kolonihaveforbundets havekonsulenter, som kan fastslå om haven er tilstrækkeligt vedligeholdt. Hvis dette ikke er tilfældet, kan foreningen sætte en gartner til at vedligeholde haven. Både konsulentrapport og gartner skal betales af lejer. Betaling af konsulentrapport og evt. gartner er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

§ 9.Fællesarbejde

 1. Generalforsamlingen fastsætter regler for fællesarbejde.
 2. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver fra fællesarbejde, en bod fastsat af generalforsamlingen eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil. Pålagt bod betragtes som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

§ 10. Generalforsamling

 1. Foreningens generalforsamling er foreningens højeste myndighed.
 2. Den ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest tre en halv måned (15. april) efter regnskabsårets afslutning med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:
  • Valg af dirigent og referent
  • Beretning
  • Årsregnskab med evt. revisorberetning
  • Indkommende forslag
  • Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af leje
  • Valg af formand/kasserer
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Valg af interne revisor og suppleanter
  • (Evt.) Valg af ekstern revisor
  • Valg af vurderingsudvalg
  • Valg af kresrepræsentanter
 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer med angivelse af dagsorden beslutter der.
 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere, hvis 2/3 af foreningens udlejede haver fremsætter skriftlig krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.
 5. Bestyrelsen er i de stk. 3 og 4 nævnte tilfælde pligtig at indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 8 dage fra beslutningen eller begæringens modtagelse. Den ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes tidligst 1 og senest 3 uger efter indkaldelsen
 6. Når betingelserne for indkaldelsen af en ekstraordinær generalforsamling er opfyldt, men bestyrelsen afviser at indkalde den, indkalder og afholder kredsbestyrelsen generalforsamlingen
 7. Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun træffes, hvis 4/5 af de udlejede haver, der har begæret generalforsamlingen, er til stede. Bestemmelserne i stk. 10 – 14 gælder også for ekstraordinær generalforsamling
 8. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftlig af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med midst 7 dages varsel
 9. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinær generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Behandlingen af forslagene forudsætter forslagsstillers tilstedeværelse
 10. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen samt dennes ægtefælde/registreret partner eller samlever. Samme personkreds har ligeledes taleret
 11. Der kan afgives 1 stemme pr. havelod
 12. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt
 13. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel flertal af de afgivne stemmer. Skal der stemmes om forslag til Vedtægtsændring, Optagelse af kollektive lån, Ekstraordinære indskud, Haveforeningens opløsning, kræves dog, at mindst 2/3 af de udlejede haver er mødt, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Er frem mødet ikke tilstrækkelig stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget ed 2/3 af de afgivne stemmer
 14. Referatet fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten, referenten samt foreningens formand. Referatet offentlig gøres eller sendes ud til foreningens medlemmer

§ 11. Bestyrelsen

 1. Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring her om
 2. Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2 årig periode. Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år. 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år og 2 i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov
 3. Hvis der ikke kan vælges en bestyrelse, overtager kredsen efter regning administrationen af foreningen, indtil der kan vælges en bestyrelse
 4. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant samt vurderingsmand og suppleant kan kun vælges én repræsentant i udvalg under bestyrelsen
 5. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før valgperiodes udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen – dog kun for tiden indtil næste generalforsamling afholdelse. Afgår formanden eller kassereren i en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis fratrædelsen ikke sker umiddelbart før den ordinære generalforsamling
 6. Bestyrelsen fastlægger selv grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden efter behov, eller når blot rt medlem af bestyrelsen begær det
 7. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltag i behandling af en sag, hvori denne eller en med denne person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret
 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel flertal
 9. Der skrives referat af forhandlingerne på bestyrelsesmøder. Referater er offentlige, dog ikke når de omhandler personsager
 10. Foreningens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Regler om disposition over midlerne fastsættes af bestyrelsen i henhold til fastlagte fuldmagtsforhold
 11. Formand s og kasserers samt eventuel øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til telefon, kontorhold, kørsel m.v. dækkes af foreningen
 12. Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til tillidsvalget i foreningen
 13. Bestyrelsen skal sikre, at der er tegnet: A en bestyrelsesansvarsforsikring, der omfatter bestyrelsens erstatningsansvar ved uagtsomme erstatningspådragende handlinger B en underslæbsforsikring, der omfatter foreningens tab ved underslæb i forbindelse med administration af foreningens midler C en vurderingsudvalgsforsikring, der omfatter vurderingsudvalgets erstatningsansvar ved uagtsomme ansvarspådragende handling D en erhvervsansvarsforsikring, der omfatter foreningens erstatningsansvar over for tredjemand E en ulykkesforsikring, der omfatter skade på personer i forbindelse med fællesarbejde i foreningen

§ 12. Vurderingsudvalg

 1. Kredsen vælger sine egne vurderingsfolk til at fore tage vurderinger efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Et vurderingsudvalg er ikke underlagt bestyrelsen. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom. Hvis man ikke kan vælge et vurderingsudvalg, kan generalforsamlingen/bestyrelsen beslutte at bede kredsen, en anden haveforenings vurderingsudvalg eller et vurderingsudvalg nedsat på tværs af kredsen om at foretage vurderinger i foreningen. I så fald skal også disse vurderinger foretages efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Hvis en forening har eget vurderingsudvalg, skal dette benyttes
 2. Et vurderingsudvalg består af minimum 3 personer, der vælges for en 2 årig periode. Vurderingsformand vælges satskilt i lige år. 2 vurderingsudvalgsmedlemmer vælges i ulige år
 3. En vurderingsmand må ikke deltage i vurdering af et hus, hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde rt personligt interesseret
 4. Generalforsamlingen kan fastsætte et gebyr for vurderinger, medmindre gebyret er fastsat generel for kredsen
 5. Generalforsamlingen kan træffe beslutning om, hvilke perioder, der kan foretages vurdering (hele året, kun sæson eller lignende)
 6. Vurdering skal aftales senest 1 uge efter anmodning om vurdering er fremsat

§ 13. Klagemuligheder

 1. Vurderinger kan påklages til kredsens vurderingsankeudvalg, jf. kredsvedtægtens § 8, stk. 2. Vurderingsankeudvalgets afgørelse er bindende for alle parter og kan ikke påklager

§ 14. Tavshedspligt

 1. Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af bestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til oplysninger personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får indseende i under deres arbejde for foreningen
 2. Medlemmer af foreningens vurderingsudvalg må kun vidregive oplysninger om resultatet af foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse, medlemmer som ejer huset samt en evt. køber

§ 15. Tegningsret

 1. Bestyrelsen beslutter, hvem der tegner foreningen ud af til i økonomiske forhold. Dog skal tegningsretten altid bestå af mindst 2 personer. I alle øvrige forhold repræsenterer formanden foreningen udadtil og er ansvarlig for foreningens daglige ledelse

§ 16. Regnskab og revision

 1. Foreningens regnskab er kalenderåret
 2. Det påhviler kassereren eller evt. ekstern revisor at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af en statusopgørelse opgjort under hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtelser
 3. Det påhviler i øvrigt kassereren på ordinære bestyrelsesmøder at forelægge en regnskabsoversigt til direkte sammenhold med det foreliggende budget
 4. Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Bestyrelsen kan bestemme, at årsregnskabet skal udarbejdes med bistand af en registreret eller statsautoriseret revisor
 5. Generalforsamlingen vælger 2 interne revisorer for 2 år og 2 revisorsuppleanter for 1 år
 6. Det påhviler de valgte interne revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol med de bemærkninger, revisionsarbejdet måtte give anledning til
 7. Revisorerne skal foretage mindst et uanmeldt kasseeftersyn pr. år
 8. Kasseeftersynet skal omfatte både kontantbeholdning og bankindeståender

§ 17. Foreningens opløsning

 1. Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til et andet haveområde, skal foreningens formue overføres til den forening, som viderefører det nye haveområde med samme forpligtelser over for den opløste forenings medlemmer
 2. Skyldes foreningens opløsning, at foreningen helt ophører med at drive haveforening, udpeges 2 likvidatorer
 3. Evt. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de havelodder, som har en eller flere lejere, der er registreret som medlemmer på dette tidspunkt
 4. Foreningen kan ikke opløses, så længe lejekontrakt med udlejer er i kraft

Sydøstjyllands Kolonihavekreds for kommunerne

Billund – Fredericia – Hedensted – Horsens – Odder – Samsø – Skanderborg – Vejle

www.sydoestjyllands-kolonihavekreds.dkAktivitetsoversigt for 2024

Aktivitetskalender Posted on Sat, February 11, 2023 19:47

Marts

23/3-2024 Standerhejsning Kl. 12:00 fælleshuset Haner skal være lukkede da der evt. åbnes for vandet

30/3-2024 Påskefrokost kl 13.00 fælleshuset

April

13/4-2024 Generalforsamling Kl. 11:00 fælleshuset

Maj

4/5-2024 Pligtarbejde Kl. 10:00 fælleshuset alle haver

Juni

7/6-2024 Hækklipning kan påbegyndes

22/6-2024 Midsommer fest Kl. 17:00 fælleshuset

Juli

7/7-2024 Hækklipning skal være afsluttet

August

15/8-2024 Hækklipning kan påbegyndes

September

7/9-2024 Pligtarbejde Kl. 10:00 fælleshuset alle haver

15/9-2024 Hækklipning skal være afsluttet

November

2/11-2023 Afslutning Kl. 13:00 fælleshuset

30/11-2024 Julefrokost Kl. 13:00 fælleshusetOrdensregler

Regler og vedtægter Posted on Wed, October 19, 2022 16:13

ORDENSREGLER

FOR HAVEFORENINGEN CARL TROELSENS MINDE

SVERIGSVEJ 29, HORSENS

Stiftelsen af haveforeningen.

Haveforeningen har overtaget jorden fra 4. kreds i Horsens, som har lejet jorden af Horsens Kommune den 3. november 1943. Haveforeningen er nu erklæret for fredet område. Der må ikke holdes høns, duer eller andet fjerkræ, kaniner, svin samt andre husdyr. Hunde skal holdes i snor udenfor haven.

Driftsindskud.

I forbindelse med optagelse erlægges et driftsindskud, hvis størrelse fastsættes af foreningens generalforsamling, og som ikke tilbagebetales ved udtræden (pt. Kr. 600,-). bestyrelsen skal godkende det nye medlem samt evt. salg af haven. Der skal ikke betales driftsindskud, hvis to medlemmer bytter have. Dog skal lejekontrakter underskrives samme dag, som haverne byttes.

Medlemmer som ikke bor i Horsens Kommune.

Foreningens medlemmer, som har fået overdraget lejekontrakt på en kolonihave før d. 31 december 2002, kan ikke opsiges, fordi de ikke bor i Horsens Kommune. Dette gælder også bestyrelsesmedlemmer.

Vurdering af haver.

Ønsker en haveejer at sælge sin have, skal haven være vurderet indenfor 1 år. en vurdering skal bestilles hos formanden, og den koster pt. 700,- kr., som betales til Sydøstjyllands kredsens vurderingsudvalg. Udeblivelse ved vurdering koster en bod på 700.- kr.

Medlemmernes forpligtelser.

Gaderne skal være rengjorte til midten af gaderne senest d. 1. i hver måned – fra d. 1. april til og med d. 1. november. Overholdes dette ikke, opkræves et gebyr på 100,- kr. Gentages overskridelsen od ordensreglen, medfører det 2. gang en ophævelse af lejemålet. Der skal være rengjort ind mod naboer/genboer langs hækken i et mindst 40 cm. bredt bælte. Hvor haverne støder op mod offentlig vej eller område, bl.a. bag havegang 2 og 5 er det hver enkelt lejers ansvar at holde hækken klippet, og 1 m. udenfor rengjort og ukrudt fjernet. Brædder o. lign. må ikke ligge og flyde i haverne, hvis de ikke bliver benyttet til huse samme år. Henkastning af affald, grene o. lign. må ikke finde sted ved fælleshusområdet eller på parkeringspladsen v. containerne v. åen. Kolonihaverne må ikke kun være sået til med græs. Der må ikke være haver, hvor der ikke er blevet sået eller plantet noget i. Mindst 20% af haveejernes areal skal være beplantet med buske, stauder, urter eller lign. Der må ikke fældes frugttræer i haverne, med mindre man planter et nyt som erstatning. Træer må ikke plantes nærmere på hækken end 2,5 m. Afstanden for buske er 1,5 m. Grene fra træer og buske må ikke hænge ud over gaderne. Levende hegn er haveselskabets ejendom. Der kan søges gennem bestyrelsen om tilladelse til udskiftning af de gamle tjørnehække med ligusterplanter.

Pligtarbejde.

Der er indført pligtarbejde i haveforeningen. Bestyrelsen udarbejder en plan over arbejdsområder samt rækkefølgen af medlemmers tilstedeværelse. Haveforeningen opkræver 100,- kr. 1. gang når forårslejen betales og 2. gang, når efterårslejen betales. Møder haveejeren ikke op, tilfalder de 100,- kr. haveforeningen.

Hækklipning.

Hækkene klippes 2 gange årligt. – 1. gang inden d. 7. juli og 2. gang inden d. 15. september. Hækklipning må ikke påbegyndes, før påbegyndelsesdatoen har været oplyst. Tidspunktet vil blive oplyst i vores opslagstavler, på aktivitetsoversigten samt på vores hjemmeside. alle haveejernes hække (mod gaden, nabo/genbo), må ikke overstige 1,6 m. højde. Snareorme skal bekæmpes i god tid inden hækklipningen.

Nye huse og tilbygninger.

Der må ikke opføres nye huse, tilbygninger, eller drivhuse, før bestyrelsen har fået forelagt en tegning over det ønskede projekt. Husene skal opføres på den del af havelodden, der er fjernest fra gangsti. På hvert lod må bebygges i alt 50 m²., og ingen bygning må være højere end 3,5 m. fra terræn til rygning. Ingen bygning må opføres nærmere ved skellet mellem to lodder end 2,5 m. Husene skal være hævet 15 cm. over jordoverfladen på en støbt eller muret sokkel eller på sokkelsten. Husene skal være af træ. Der skal anvendes nyt træ eller genbrugstræ af god kvalitet. Der må ikke anvendes stærke farver. Husene må kun benyttes til beboelse i tiden fra 1. april til 1. november. Udover de 50 m². må der opføres en overdækket terrasse på maksimalt 10m². Udført med tag af klare plader. Terrassen skal være åben på alle sider, dog undtaget den side der er sammenbygget ned huset. Der kan endvidere opføres et fritstående drivhus på maksimalt 12 m². Drivhuset skal placeres 1 m. fra skel. Der kan etableres brændeovne efter de regler, der i Horsens er er udstedt af Horsens Kolonihave Kreds. Se nærmere på http://sydoestjyllands-kolonihavekreds.dk/ Haveforeningen indestår overfor kommunen for at beboerne har fast bopæl andet steds i Horsens Kommune, hvor de kan tage ophold efter 1. november. Der må ikke på lodderne indrettes toiletter. Nærværende bestemmelser skal ikke være til hinder for bibeholdelse af de ved kontraktens oprettelse bestående bygninger, der har opnået haveforeningens godkendelse. Bestyrelsen er bemyndiget til at vurdere, om misligholdte huse trænger til en opfriskning, eller evt. skal fjernes. Haveejeren er pligtig til at efterkomme bedømmelsen fra bestyrelsen.

Vand.

Der åbnes for vande efter d. 20 marts – alt efter om frosten er for hård. Der lukkes for vandet sidst i oktober måned i henhold til bestyrelsens vedtagelse. Opslag om åbning og lukning for vandet varsles i foreningens 3 opslagstavler samt på hjemmesiden. Når der er lukket for vandet, skal haveejerne åbne deres vandhaner, så vi undgår frostsprængninger i haverne samt gangene. Der må ikke på arealet anlægges vandbassiner uden godkendelse. Vandbassiner må maksimalt have et areal på 4 m². Og en maksimal dybde på 30 cm. Vandbassiner skal være forsynet med et hegn i min. 1 meters højde. Hegnet skal godkendes af haveforeningen. Havevanding med turbine i hver have er tilladt, dog ikke i tiden fra kl. 10.00 – 16.00. Lejeren må ikke forlade haveselskabets område, medens vanding foregår. Reparation af vandledninger påhviler haveejeren for den del af rørene, der er tilsluttet fra anboringen til forbrugsstedet.

Afbrænding i haverne.

Al afbrænding i haverne er iflg. Horsens Kommune definitivt forbudt – dog er snobrøds og hyggebål tilladt, men kun med anvendelse af rent tørt træ.

Motordrevne haveredskaber.

Brug af motordrevne haveredskaber, herunder generator tilladt hver dag i ugen, dog henstilles der til, at man viser hensyn til naboer/genboer.

Kørsel i haveselskabet.

Der må højest køres 15 km/t i haveselskabet. Dette gælder også haveejeres gæster. Haveejer vil modtage en bod på 100,- kr., hvis hastigheden overskrides. Havegang 5 er ensrettet. Der må køres i begge retninger i resten af haveselskabet. Parkering i havegangene samt på tilkørselsvejen mod syd er forbudt. Af og pålæsning er tilladt. Kørsel i haveselskabet er ikke tilladt mellem 15. november og 15. marts eller senere. Bestyrelsen vurderer, om der kan køres på havegangene inden kæden i den sydlige ende bliver fjernet. Vask af biler i haveselskabet er forbudt. Biler samt trailer på parkeres i haverne hvi man har fået tilladelse til det.

Ordensreglerne er opdateret april 2013

Korrigeret 23.8.2016Bestyrelsen

Bestyrelsen Posted on Sun, October 09, 2022 16:34

Formand: Bent Jensen Have nr. 27 Mobil 2964 0272 e-mail: bent.langballe@icloud.com

Kasserer: Jan Gress Have nr. 58 Mobil 2025 5410

Næstformand: Cleve Sørensen Have nr. 85 Mobil 3074 1327

Sekretær: Leif Ravn Andersen Have nr. 9 Mobil 2258 1380

Bestyrelsesmedlem: Arne Jørgensen Have nr. 29

Webmarster: Leif Ravn Andersen Have nr. 9 Mobil 2258 1380 e-mail lravn@stofanet.dkVurdering af haver

Havevurdering og indskud Posted on Sun, September 06, 2015 16:21

Hvis du vil sælge din have, skal den iflg. reglerne vurderes først.
Du skal henvende dig til formanden for at bestille en vurdering.
Prisen er 700,- kr., som betales af sælger.
Man bør bemærke sig, at vurderingen kun gælder i 12 måneder regnet fra vurderingsdatoen.Parkering i haveselskabet Carl Troelsens Minde

Parkering i haveselskabet Posted on Tue, June 02, 2015 17:50

Parkering er fremover FORBUDT ved Fælleshuset – undtaget ved leverancer til Fælleshuset! – Dog forefindes der cykelparkerings-stativ på Fælleshusgrunden.

Parkering på fælles-områderne kan finde sted mellem træerne på tværgangen i haveselskabets nordlige ende samt på den store parkeringsplads i syd.

Vh Bestyrelsen.Next »