Standard foreningsvedtægt

(for kolonihaver på lejet jord)

Vedtaget på generalforsamling i foråret 2016. – Disse vedtægter erstatter alle tidligere vedtægter

§ 1. Haveforeningens navn og stiftelse

 1. Foreningens navn er Haveforeningen Carl Troelsens Minde. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune.
 2. Foreningen er stiftet 3. november 1943

§ 2. Formål og virke

 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål lejede areal på matrikel nr. / adr. v/Sverigesvej 29 i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund herfor samt for området i sin helhed og indeholdt i vedtægt for kreds Sydøstjylland og Kolonihaveforbundet
 2. Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser, som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af foreningens medlemmer.
 3. Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet og den stedlige kreds.

§ 3. Definitioner.

 1. Som medlem af foreningen anses den eller de personer, som har skrevet under på en lejekontrakt

§ 4. Medlemmer

 1. Som medlem kan optages myndige personer, der samtidig lejer en have ved medlemsskabets indgåelse
 2. Hvis foreningen har en venteliste, optages medlemmer som hovedregel efter venteliste, se dog reglerne i §4.3, 4.4 og 4.5. Ventelisten skal være offentlig tilgængelig. Generalforsamlingen kan fastlægge de nærmere regler omkring ventelisten samt fastsætte et omkostningsbestemt gebyr for optagelse på ventelisten.
 3. Medlemmet har ret til at få optaget en ny lejer på en eksisterende lejekontrakt sammen med medlemmet, når der er tale om en ægtefælle/registreret partner, en samlever (i mere end 2 år), en myndig slægtning i op og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og den nye lejer i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i foreningen. Der kan ikke optages andre personer på en eksisterende lejekontrakt, hvis der er venteliste i foreningen.
 4. Medlemmet har ret til at overdrage lejemålet til en ægtefælle/registreret partner, en person med hvem medlemmet har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år, en myndig slægtning i ret op og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og hvis personerne opfylder de betingelser, der i øvrigt gælder for optagelse i foreningen. Medlemmet har ikke ret til at overdrage lejemålet til andre, hvis der er venteliste i foreningen.
 5. Ved dødsfald har en efterlevende ægtefælle/registreret partner ret til at fortsætte lejeaftalen, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette. En person, med hvem afdøde har levet i ægteskabslignende forhold med i mindst 2 år forud for dødsfaldet, med mindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig det, har samme ret under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet. En myndig slægtning i op og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sad i uskiftet bo med dem, har ret til at få overdraget lejemålet, hvis pågældende efter bestyrelsens vurdering har deltaget aktivt i pasning og vedligeholdelse af haven og kolonihavehuset. Fortsættelse af lejemålet samt overdragelse ved dødsfald forudsætter, at det nye medlem opfylder de øvrige betingelser for optagelse i foreningen.
 6. Ved leje af en havelod oprettes en lejeaftale, som regulerer lejeforholdet mellem foreningen og medlemmet.
 7. Medlemmer skal registreres i Kolonihaveforbundets medlemssystem. Der kan registreres en lejer samt en medlejer.
 8. Som medlem kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en juridisk person, som har overtaget bebyggelsen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Dette medlem skal betale haveleje og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor havelodden er videreoverdraget. Dette medlem kan ikke fremleje bebyggelsen på havelodden, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på haveforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen overdrage havelodden til en person, som opfylder kravene i stk. 1 og 2. Såfremt havelodden ikke er overdraget inden 6 måneder fra auktionsdagen, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage havelodden og de vilkår, overdragelsen skal ske på.

§ 5. Hæftelse (Obligatorisk bestemmelse med hæftelsesformen er frivillig).

 1. Medlemmerne hæfter pro rata for foreningens gældsforpligtelser

§ 6. Medlemskapitalen (Frivillig bestemmelse – ikke gældende for Carl Troelsens Minde).

 1. Generalforsamlingen fastsætter pr. regnskabsårets begyndelse haveloddernes andel i foreningskapitalen. Ved optagelse af nyt medlem medtages haveloddens således opgjort andel i foreningskapitalen ved fastsættelse af bebyggelsens værdi.

§ 7. Leje og andre pligtige pengeydelser

 1. Leje for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra set budget, som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse.
 2. Generalforsamlingen kan fastsætte engangsbeløb til udførelse af større anlægsarbejder, f.eks. kloak, vandledningsnedlæggelse, opsætning af el og lign. Sådanne engangsbeløb er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
 3. Generalforsamlingen – eller kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil – kan fastsætte en bod for manglende overholdelse af ordensbestemmelser. misligholdelse af haven, udeblivelse fra fællesarbejde samt manglende overholdelse af øvrige bestemmelser som medlemmet er pligtig til at overholde. Sådanne beløb er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
 4. Hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan foreningen opkræve et af generalforsamlingen fastsat gebyr for hver forsinket betaling samt bringe lejemålet til ophør efter reglerne i medlemmets lejekontrakt.

§ 8. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede

 1. Generalforsamlingen – eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil – fastsætter ordensbestemmelser m.m., som skal være gældende inden for området, og foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.
 2. Generalforsamlingen – eller evt. kredsen hvis kompetencen af haven. ved gentagende henvendelser og bod om manglende vedligeholdelse af haven, kan haveforeningen på lejer regning få udarbejdet en rapport fra Kolonihaveforbundets havekonsulenter, som kan fastslå om haven er tilstrækkeligt vedligeholdt. Hvis dette ikke er tilfældet, kan foreningen sætte en gartner til at vedligeholde haven. Både konsulentrapport og gartner skal betales af lejer. Betaling af konsulentrapport og evt. gartner er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

§ 9.Fællesarbejde

 1. Generalforsamlingen fastsætter regler for fællesarbejde.
 2. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver fra fællesarbejde, en bod fastsat af generalforsamlingen eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil. Pålagt bod betragtes som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

§ 10. Generalforsamling

 1. Foreningens generalforsamling er foreningens højeste myndighed.
 2. Den ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest tre en halv måned (15. april) efter regnskabsårets afslutning med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:
  • Valg af dirigent og referent
  • Beretning
  • Årsregnskab med evt. revisorberetning
  • Indkommende forslag
  • Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af leje
  • Valg af formand/kasserer
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Valg af interne revisor og suppleanter
  • (Evt.) Valg af ekstern revisor
  • Valg af vurderingsudvalg
  • Valg af kresrepræsentanter
 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer med angivelse af dagsorden beslutter der.
 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere, hvis 2/3 af foreningens udlejede haver fremsætter skriftlig krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.
 5. Bestyrelsen er i de stk. 3 og 4 nævnte tilfælde pligtig at indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 8 dage fra beslutningen eller begæringens modtagelse. Den ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes tidligst 1 og senest 3 uger efter indkaldelsen
 6. Når betingelserne for indkaldelsen af en ekstraordinær generalforsamling er opfyldt, men bestyrelsen afviser at indkalde den, indkalder og afholder kredsbestyrelsen generalforsamlingen
 7. Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun træffes, hvis 4/5 af de udlejede haver, der har begæret generalforsamlingen, er til stede. Bestemmelserne i stk. 10 – 14 gælder også for ekstraordinær generalforsamling
 8. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftlig af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med midst 7 dages varsel
 9. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinær generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Behandlingen af forslagene forudsætter forslagsstillers tilstedeværelse
 10. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen samt dennes ægtefælde/registreret partner eller samlever. Samme personkreds har ligeledes taleret
 11. Der kan afgives 1 stemme pr. havelod
 12. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt
 13. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel flertal af de afgivne stemmer. Skal der stemmes om forslag til Vedtægtsændring, Optagelse af kollektive lån, Ekstraordinære indskud, Haveforeningens opløsning, kræves dog, at mindst 2/3 af de udlejede haver er mødt, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Er frem mødet ikke tilstrækkelig stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget ed 2/3 af de afgivne stemmer
 14. Referatet fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten, referenten samt foreningens formand. Referatet offentlig gøres eller sendes ud til foreningens medlemmer

§ 11. Bestyrelsen

 1. Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring her om
 2. Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2 årig periode. Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år. 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år og 2 i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov
 3. Hvis der ikke kan vælges en bestyrelse, overtager kredsen efter regning administrationen af foreningen, indtil der kan vælges en bestyrelse
 4. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant samt vurderingsmand og suppleant kan kun vælges én repræsentant i udvalg under bestyrelsen
 5. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før valgperiodes udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen – dog kun for tiden indtil næste generalforsamling afholdelse. Afgår formanden eller kassereren i en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis fratrædelsen ikke sker umiddelbart før den ordinære generalforsamling
 6. Bestyrelsen fastlægger selv grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden efter behov, eller når blot rt medlem af bestyrelsen begær det
 7. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltag i behandling af en sag, hvori denne eller en med denne person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret
 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel flertal
 9. Der skrives referat af forhandlingerne på bestyrelsesmøder. Referater er offentlige, dog ikke når de omhandler personsager
 10. Foreningens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Regler om disposition over midlerne fastsættes af bestyrelsen i henhold til fastlagte fuldmagtsforhold
 11. Formand s og kasserers samt eventuel øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til telefon, kontorhold, kørsel m.v. dækkes af foreningen
 12. Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til tillidsvalget i foreningen
 13. Bestyrelsen skal sikre, at der er tegnet: A en bestyrelsesansvarsforsikring, der omfatter bestyrelsens erstatningsansvar ved uagtsomme erstatningspådragende handlinger B en underslæbsforsikring, der omfatter foreningens tab ved underslæb i forbindelse med administration af foreningens midler C en vurderingsudvalgsforsikring, der omfatter vurderingsudvalgets erstatningsansvar ved uagtsomme ansvarspådragende handling D en erhvervsansvarsforsikring, der omfatter foreningens erstatningsansvar over for tredjemand E en ulykkesforsikring, der omfatter skade på personer i forbindelse med fællesarbejde i foreningen

§ 12. Vurderingsudvalg

 1. Kredsen vælger sine egne vurderingsfolk til at fore tage vurderinger efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Et vurderingsudvalg er ikke underlagt bestyrelsen. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom. Hvis man ikke kan vælge et vurderingsudvalg, kan generalforsamlingen/bestyrelsen beslutte at bede kredsen, en anden haveforenings vurderingsudvalg eller et vurderingsudvalg nedsat på tværs af kredsen om at foretage vurderinger i foreningen. I så fald skal også disse vurderinger foretages efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Hvis en forening har eget vurderingsudvalg, skal dette benyttes
 2. Et vurderingsudvalg består af minimum 3 personer, der vælges for en 2 årig periode. Vurderingsformand vælges satskilt i lige år. 2 vurderingsudvalgsmedlemmer vælges i ulige år
 3. En vurderingsmand må ikke deltage i vurdering af et hus, hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde rt personligt interesseret
 4. Generalforsamlingen kan fastsætte et gebyr for vurderinger, medmindre gebyret er fastsat generel for kredsen
 5. Generalforsamlingen kan træffe beslutning om, hvilke perioder, der kan foretages vurdering (hele året, kun sæson eller lignende)
 6. Vurdering skal aftales senest 1 uge efter anmodning om vurdering er fremsat

§ 13. Klagemuligheder

 1. Vurderinger kan påklages til kredsens vurderingsankeudvalg, jf. kredsvedtægtens § 8, stk. 2. Vurderingsankeudvalgets afgørelse er bindende for alle parter og kan ikke påklager

§ 14. Tavshedspligt

 1. Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af bestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til oplysninger personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får indseende i under deres arbejde for foreningen
 2. Medlemmer af foreningens vurderingsudvalg må kun vidregive oplysninger om resultatet af foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse, medlemmer som ejer huset samt en evt. køber

§ 15. Tegningsret

 1. Bestyrelsen beslutter, hvem der tegner foreningen ud af til i økonomiske forhold. Dog skal tegningsretten altid bestå af mindst 2 personer. I alle øvrige forhold repræsenterer formanden foreningen udadtil og er ansvarlig for foreningens daglige ledelse

§ 16. Regnskab og revision

 1. Foreningens regnskab er kalenderåret
 2. Det påhviler kassereren eller evt. ekstern revisor at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af en statusopgørelse opgjort under hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtelser
 3. Det påhviler i øvrigt kassereren på ordinære bestyrelsesmøder at forelægge en regnskabsoversigt til direkte sammenhold med det foreliggende budget
 4. Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Bestyrelsen kan bestemme, at årsregnskabet skal udarbejdes med bistand af en registreret eller statsautoriseret revisor
 5. Generalforsamlingen vælger 2 interne revisorer for 2 år og 2 revisorsuppleanter for 1 år
 6. Det påhviler de valgte interne revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol med de bemærkninger, revisionsarbejdet måtte give anledning til
 7. Revisorerne skal foretage mindst et uanmeldt kasseeftersyn pr. år
 8. Kasseeftersynet skal omfatte både kontantbeholdning og bankindeståender

§ 17. Foreningens opløsning

 1. Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til et andet haveområde, skal foreningens formue overføres til den forening, som viderefører det nye haveområde med samme forpligtelser over for den opløste forenings medlemmer
 2. Skyldes foreningens opløsning, at foreningen helt ophører med at drive haveforening, udpeges 2 likvidatorer
 3. Evt. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de havelodder, som har en eller flere lejere, der er registreret som medlemmer på dette tidspunkt
 4. Foreningen kan ikke opløses, så længe lejekontrakt med udlejer er i kraft

Sydøstjyllands Kolonihavekreds for kommunerne

Billund – Fredericia – Hedensted – Horsens – Odder – Samsø – Skanderborg – Vejle

www.sydoestjyllands-kolonihavekreds.dk