ORDENSREGLER

FOR HAVEFORENINGEN CARL TROELSENS MINDE

SVERIGSVEJ 29, HORSENS

Stiftelsen af haveforeningen.

Haveforeningen har overtaget jorden fra 4. kreds i Horsens, som har lejet jorden af Horsens Kommune den 3. november 1943. Haveforeningen er nu erklæret for fredet område. Der må ikke holdes høns, duer eller andet fjerkræ, kaniner, svin samt andre husdyr. Hunde skal holdes i snor udenfor haven.

Driftsindskud.

I forbindelse med optagelse erlægges et driftsindskud, hvis størrelse fastsættes af foreningens generalforsamling, og som ikke tilbagebetales ved udtræden (pt. Kr. 600,-). bestyrelsen skal godkende det nye medlem samt evt. salg af haven. Der skal ikke betales driftsindskud, hvis to medlemmer bytter have. Dog skal lejekontrakter underskrives samme dag, som haverne byttes.

Medlemmer som ikke bor i Horsens Kommune.

Foreningens medlemmer, som har fået overdraget lejekontrakt på en kolonihave før d. 31 december 2002, kan ikke opsiges, fordi de ikke bor i Horsens Kommune. Dette gælder også bestyrelsesmedlemmer.

Vurdering af haver.

Ønsker en haveejer at sælge sin have, skal haven være vurderet indenfor 1 år. en vurdering skal bestilles hos formanden, og den koster pt. 700,- kr., som betales til Sydøstjyllands kredsens vurderingsudvalg. Udeblivelse ved vurdering koster en bod på 700.- kr.

Medlemmernes forpligtelser.

Gaderne skal være rengjorte til midten af gaderne senest d. 1. i hver måned – fra d. 1. april til og med d. 1. november. Overholdes dette ikke, opkræves et gebyr på 100,- kr. Gentages overskridelsen od ordensreglen, medfører det 2. gang en ophævelse af lejemålet. Der skal være rengjort ind mod naboer/genboer langs hækken i et mindst 40 cm. bredt bælte. Hvor haverne støder op mod offentlig vej eller område, bl.a. bag havegang 2 og 5 er det hver enkelt lejers ansvar at holde hækken klippet, og 1 m. udenfor rengjort og ukrudt fjernet. Brædder o. lign. må ikke ligge og flyde i haverne, hvis de ikke bliver benyttet til huse samme år. Henkastning af affald, grene o. lign. må ikke finde sted ved fælleshusområdet eller på parkeringspladsen v. containerne v. åen. Kolonihaverne må ikke kun være sået til med græs. Der må ikke være haver, hvor der ikke er blevet sået eller plantet noget i. Mindst 20% af haveejernes areal skal være beplantet med buske, stauder, urter eller lign. Der må ikke fældes frugttræer i haverne, med mindre man planter et nyt som erstatning. Træer må ikke plantes nærmere på hækken end 2,5 m. Afstanden for buske er 1,5 m. Grene fra træer og buske må ikke hænge ud over gaderne. Levende hegn er haveselskabets ejendom. Der kan søges gennem bestyrelsen om tilladelse til udskiftning af de gamle tjørnehække med ligusterplanter.

Pligtarbejde.

Der er indført pligtarbejde i haveforeningen. Bestyrelsen udarbejder en plan over arbejdsområder samt rækkefølgen af medlemmers tilstedeværelse. Haveforeningen opkræver 100,- kr. 1. gang når forårslejen betales og 2. gang, når efterårslejen betales. Møder haveejeren ikke op, tilfalder de 100,- kr. haveforeningen.

Hækklipning.

Hækkene klippes 2 gange årligt. – 1. gang inden d. 7. juli og 2. gang inden d. 15. september. Hækklipning må ikke påbegyndes, før påbegyndelsesdatoen har været oplyst. Tidspunktet vil blive oplyst i vores opslagstavler, på aktivitetsoversigten samt på vores hjemmeside. alle haveejernes hække (mod gaden, nabo/genbo), må ikke overstige 1,6 m. højde. Snareorme skal bekæmpes i god tid inden hækklipningen.

Nye huse og tilbygninger.

Der må ikke opføres nye huse, tilbygninger, eller drivhuse, før bestyrelsen har fået forelagt en tegning over det ønskede projekt. Husene skal opføres på den del af havelodden, der er fjernest fra gangsti. På hvert lod må bebygges i alt 50 m²., og ingen bygning må være højere end 3,5 m. fra terræn til rygning. Ingen bygning må opføres nærmere ved skellet mellem to lodder end 2,5 m. Husene skal være hævet 15 cm. over jordoverfladen på en støbt eller muret sokkel eller på sokkelsten. Husene skal være af træ. Der skal anvendes nyt træ eller genbrugstræ af god kvalitet. Der må ikke anvendes stærke farver. Husene må kun benyttes til beboelse i tiden fra 1. april til 1. november. Udover de 50 m². må der opføres en overdækket terrasse på maksimalt 10m². Udført med tag af klare plader. Terrassen skal være åben på alle sider, dog undtaget den side der er sammenbygget ned huset. Der kan endvidere opføres et fritstående drivhus på maksimalt 12 m². Drivhuset skal placeres 1 m. fra skel. Der kan etableres brændeovne efter de regler, der i Horsens er er udstedt af Horsens Kolonihave Kreds. Se nærmere på http://sydoestjyllands-kolonihavekreds.dk/ Haveforeningen indestår overfor kommunen for at beboerne har fast bopæl andet steds i Horsens Kommune, hvor de kan tage ophold efter 1. november. Der må ikke på lodderne indrettes toiletter. Nærværende bestemmelser skal ikke være til hinder for bibeholdelse af de ved kontraktens oprettelse bestående bygninger, der har opnået haveforeningens godkendelse. Bestyrelsen er bemyndiget til at vurdere, om misligholdte huse trænger til en opfriskning, eller evt. skal fjernes. Haveejeren er pligtig til at efterkomme bedømmelsen fra bestyrelsen.

Vand.

Der åbnes for vande efter d. 20 marts – alt efter om frosten er for hård. Der lukkes for vandet sidst i oktober måned i henhold til bestyrelsens vedtagelse. Opslag om åbning og lukning for vandet varsles i foreningens 3 opslagstavler samt på hjemmesiden. Når der er lukket for vandet, skal haveejerne åbne deres vandhaner, så vi undgår frostsprængninger i haverne samt gangene. Der må ikke på arealet anlægges vandbassiner uden godkendelse. Vandbassiner må maksimalt have et areal på 4 m². Og en maksimal dybde på 30 cm. Vandbassiner skal være forsynet med et hegn i min. 1 meters højde. Hegnet skal godkendes af haveforeningen. Havevanding med turbine i hver have er tilladt, dog ikke i tiden fra kl. 10.00 – 16.00. Lejeren må ikke forlade haveselskabets område, medens vanding foregår. Reparation af vandledninger påhviler haveejeren for den del af rørene, der er tilsluttet fra anboringen til forbrugsstedet.

Afbrænding i haverne.

Al afbrænding i haverne er iflg. Horsens Kommune definitivt forbudt – dog er snobrøds og hyggebål tilladt, men kun med anvendelse af rent tørt træ.

Motordrevne haveredskaber.

Brug af motordrevne haveredskaber, herunder generator tilladt hver dag i ugen, dog henstilles der til, at man viser hensyn til naboer/genboer.

Kørsel i haveselskabet.

Der må højest køres 15 km/t i haveselskabet. Dette gælder også haveejeres gæster. Haveejer vil modtage en bod på 100,- kr., hvis hastigheden overskrides. Havegang 5 er ensrettet. Der må køres i begge retninger i resten af haveselskabet. Parkering i havegangene samt på tilkørselsvejen mod syd er forbudt. Af og pålæsning er tilladt. Kørsel i haveselskabet er ikke tilladt mellem 15. november og 15. marts eller senere. Bestyrelsen vurderer, om der kan køres på havegangene inden kæden i den sydlige ende bliver fjernet. Vask af biler i haveselskabet er forbudt. Biler samt trailer på parkeres i haverne hvi man har fået tilladelse til det.

Ordensreglerne er opdateret april 2013

Korrigeret 23.8.2016