Blog Image

Haveselskabet Carl Troelsens Minde

Oversigtskort

Billeder Posted on Mon, September 15, 2014 09:49


Have nr. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78A, 79, 80, 81, 82, 83, 83A, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 91A, 92, 93, 94

Dobbeltklik på kortet, så bliver det større!
Klik på et havenummer, og der kommer et billede af haven!STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord)

Regler og vedtægter Posted on Mon, September 15, 2014 09:29

Haveforeningen
Carl Troelsens Minde
Horsens

Vedtaget på generalforsamling i foråret 2016.
Disse vedtægter erstatter alle tidligere vedtægter

§ 1. Haveforeningens navn og stiftelse

1. Foreningens navn er Haveselskabet Carl Troelsens Minde.
Foreningens hjemsted er Horsens Kommune.
2. Foreningen er stiftet 03-11-1943.

§ 2. Formål og virke

1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål
lejede areal på matrikel nr./adr. v/ Sverigesvej 29 i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund herfor samt for området i sin helhed og indeholdt i vedtægt for kreds Sydøstjylland og Kolonihaveforbundet.

2. Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser, som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af foreningens medlemmer.

3. Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet og den stedlige kreds.

§ 3. Definitioner

1. Som medlem af foreningen anses den eller de personer, som har skrevet under på en lejekontrakt.

§ 4. Medlemmer

1. Som medlem kan optages myndige personer, der samtidig lejer en have ved medlemskabets indgåelse.

2. Hvis foreningen har en venteliste, optages medlemmer som hovedregel efter ventelisten, se dog reglerne i § 4.3, 4.4 og 4.5. Ventelisten skal være offentlig tilgængelig. Generalforsamlingen kan fastlægge de nærmere regler omkring ventelisten samt fastsætte et omkostningsbestemt gebyr for optagelse på ventelisten.

3. Medlemmet har ret til at få optaget en ny lejer på en eksisterende lejekontrakt sammen med medlemmet, når der er tale om en ægtefælle/registreret partner, en samlever (i mere end 2 år), en myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og den nye lejer i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i foreningen. Der kan ikke optages andre personer på en eksisterende lejekontrakt, hvis der er venteliste i foreningen.

4. Medlemmet har ret til at overdrage lejemålet til en ægtefælle/registreret partner, en person med hvem medlemmet har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år, en myndig slægtning i ret op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og hvis personerne opfylder de betingelser, der i øvrigt gælder for optagelse i foreningen. Medlemmet har ikke ret til at overdrage lejemålet til andre, hvis der er venteliste i foreningen.

5. Ved dødsfald har en efterlevende ægtefælle/registreret partner ret til at fortsætte lejeaftalen, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette. En person med hvem afdøde har levet i ægteskabslignende forhold med afdøde i mindst 2 år forud for dødsfaldet, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig det, har samme ret under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet. En myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sad i uskiftet bo med dem har ret til at få overdraget lejemålet , hvis pågældende efter bestyrelsens vurdering har deltaget aktivt i pasning og vedligeholdelse af haven og kolonihavehuset. Fortsættelse af lejemålet samt overdragelse ved dødsfald forudsætter, at det nye medlem opfylder de øvrige betingelser for optagelse i foreningen.

6. Ved leje af en havelod oprettes en lejeaftale, som regulerer lejeforholdet mellem foreningen og medlemmet.

7. Medlemmet skal registreres i Kolonihaveforbundets medlemssystem. Der kan registreres en lejer samt en medlejer.

8. Som medlem kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en juridisk person, som har overtaget bebyggelsen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Dette medlem skal betale haveleje og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor havelodden er videreoverdraget. Dette medlem kan ikke fremleje bebyggelsen på havelodden, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på haveforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen overdrage havelodden til en person, som opfylder kravene i stk. 1 og 2. Såfremt havelodden ikke er overdraget inden 6 måneder fra auktionsdagen, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage havelodden og de vilkår, overdragelsen skal ske på.

§ 5. Hæftelse (Obligatorisk bestemmelse med hæftelsesformen er frivillig)

1. Medlemmerne hæfter pro rata for foreningens gældsforpligtelser.

§ 6. Medlemskapitalen
(Frivillig bestemmelse-ikke gældende for CTM)

1. Generalforsamlingen fastsætter pr. regnskabsårets begyndelse haveloddernes andel i foreningskapitalen. Ved optagelse af et nyt medlem medtages haveloddens således opgjorte andel i foreningskapitalen ved fastsættelse af bebyggelsens værdi.

§ 7. Leje og andre pligtige pengeydelser

1. Leje for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra det budget, som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse.

2. Generalforsamlingen kan fastsætte engangsbeløb til udførelse af større anlægsarbejder, f.eks. kloak, vandledningsnedlæggelse, opsætning af el og lign. Sådanne engangsbeløb er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

3. Generalforsamlingen – eller kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil – kan fastsætte en bod for manglende overholdelse af ordensbestemmelser, misligholdelse af haven, udeblivelse fra fællesarbejde samt manglende overholdelse af øvrige bestemmelser som medlemmet er pligtig til at overholde. Sådanne beløb er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

4. Hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan foreningen opkræve et af generalforsamlingen fastsat gebyr for hver forsinket betaling samt bringe lejemålet til ophør efter reglerne i medlemmets lejekontrakt.

§ 8. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede

1. Generalforsamlingen – eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil – fastsætter ordensbestemmelser m.m., som som skal være gældende indenfor området, og foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.

2. Generalforsamlingen – eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil – fastsætter regler om vedligeholdelse af haven. Ved gentagne henvendelser og bod om manglende vedligeholdelse af haven, kan haveforeningen på lejers regning få udarbejdet en rapport fra Kolonihaveforbundets havekonsulenter, som kan fastslå om haven er tilstrækkelig vedligeholdt. Hvis dette ikke er tilfældet, kan foreningen sætte en gartner til at vedligeholde haven. Både konsulentrapport og gartner skal betales af lejer. Betaling af konsulentrapport og evt. gartner er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

§ 9. Fællesarbejde

1. Generalforsamlingen fastsætter regler for fællesarbejde.
2. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver fra fællesarbejde, en bod fastsat af generalforsamlingen eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil. Pålagt bod betragtes som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

§ 10. Generalforsamling

1. Foreningens generalforsamling er foreningens øverste myndighed.
2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 3½ måned (15. april) efter regnskabsårets afslutning med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

* Valg af dirigent og referent
* Beretning
* Årsregnskab med evt. revisionsberetning
* Indkomne forslag
* Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af leje
* Valg af formand/kasserer
* Valg af bestyrelsemedlemmer og suppleanter
* Valg af interne revisorer og suppleanter
* (evt.) Valg af ekstern revisor
* Valg af vurderingsudvalg
* Valg af kredsrepræsentanter

3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer med angivelse af dagsorden beslutter det.

4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere, hvis mindst 2/3 af foreningens udlejede haver fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

5. Bestyrelsen er i de i stk. 3 og 4 nævnte tilfælde pligtig at indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 8 dage fra beslutningen eller begæringens modtagelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 1 og senest 3 uger efter indkaldelsen.

6. Når betingelserne for indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling er opfyldt, men bestyrelsen afviser at indkalde den, indkalder og afholder kredsbestyrelsen generalforsamlingen. De hermed forbundne udgifter afholdes af foreningen.

7. Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun træffes, hvis mindst 4/5 af de udlejede haver, der har begæret generalforsamlingen, er til stede. Bestemmelserne i stk. 10-14 gælder også for ekstraordinære generalforsamlinger.

8. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 7 dages varsel.

9. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Behandlingen af forslagene forudsætter forslagsstillers tilstedeværelse.

10. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen samt deres ægtefælle/registreret partner eller samlever. Samme personkreds har ligeledes taleret.

11. Der kan afgives 1 stemme pr. havelod.

12. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

13. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Skal der stemmes om forslag til:
* Vedtægtsændring
* Optagelse af kollektive lån
* Ekstraordinære indskud
* Haveforeningens opløsning
kræves dog, at mindst 2/3 af de udlejede haver er mødt, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

14. Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten, referenten samt foreningens formand. Referatet offentliggøres eller sendes ud til foreningens medlemmer.

§ 11. Bestyrelsen

1. Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom.

2. Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2-årig periode. Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år. 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år og 2 i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov.

3. Hvis der ikke kan vælges en bestyrelse, overtager kredsen efter regning administrationen af foreningen, indtil der kan vælges en bestyrelse.

4. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant samt vurderingsmand og suppleant kan kun vælges en repræsentant fra samme havelod. Samme havelod kan dog godt være repræsenteret i udvalg under bestyrelsen.

5. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen – dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse. Afgår formanden eller kassereren i en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis fratrædelsen ikke sker umiddelbart før den ordinære generalforsamling.

6. Bestyrelsen fastlægger selv grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden efter behov, eller når blot eet medlem af bestyrelsen begærer det.

7. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.

8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

9. Der skrives referat af forhandlingerne på bestyrelsesmøder. Referater er offentlige, dog ikke når de omhandler personsager.

10. Foreningens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Regler om disposition over midlerne fastsættes af bestyrelsen i henhold til fastlagte fuldmagtsforhold.

11. Formands og kasserers samt eventuelt øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til telefon, kontorhold, kørsel m.v. dækkes af foreningen.

12. Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til tillidsvalgte i foreningen.

13. Bestyrelsen skal sikre, at der er tegnet:
a. en bestyrelsesansvarsforsikring, der omfatter bestyrelsens erstatningsansvar ved uagtsomme erstatningspådragende handlinger,
b. en underslæbsforsikring, der omfatter foreningens tab ved underslæb i forbindelse med administration af foreningens midler,
c. en vurderingsudvalgsforsikring, der omfatter vurderingsudvalgets erstatningsansvar ved uagtsomme ansvarspådragende handlinger,
d. en erhvervsansvarsforsikring, der omfatter foreningens erstatningsansvar overfor tredjemand,
e. en ulykkesforsikring, der omfatter skade på personer i forbindelse med fællesarbejde i foreningen.

§ 12. Vurderingsudvalg

1. Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer et eller flere vurderingsudvalg til at foretage vurderinger efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Et vurderingsudvalg er ikke underlagt bestyrelsen. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom. Hvis man ikke kan vælge et vurderingsudvalg kan generalforsamlingen/bestyrelsen beslutte at bede kredsen, en anden haveforenings vurderingsudvalg eller et vurderingsudvalg nedsat på tværs af kredsen om at foretage vurderinger i foreningen. I så fald skal også disse vurderinger foretages efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Hvis en forening har eget vurderingsudvalg, skal dette benyttes.

2. Et vurderingsudvalg består af minimum 3 personer, der vælges for en 2-årig periode. Vurderingsformand vælges særskilt i lige år. 2 vurderingsudvalgsmedlemmer vælges i ulige år.

3. En vurderingsmand må ikke deltage i vurdering af et hus, hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.

4. Generalforsamlingen kan fastsætte et gebyr for vurderinger, medmindre gebyret er fastsat generelt for kredsen.

5. Generalforsamlingen kan træffe beslutning om, hvilke perioder der kan foretages vurdering (hele året, kun sæson eller lignende).

6. Vurdering skal aftales senest 1 uge efter anmodning om vurdering er fremsat.

§ 13. Klagemuligheder

Vurderinger kan påklages til kredsens vurderingsankeudvalg, jf. kredsvedtægtens § 8, stk. 2. Vurderingsankeudvalgets afgørelse er bindende for alle parter og kan ikke påklages.

§ 14. Tavshedspligt

1. Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af bestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får indseende i under deres arbejde for foreningen.

2. Medlemmer af foreningens vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger om resultatet at foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse, medlemmet som ejer huset samt en evt. køber.

§ 15. Tegningsret

1. Bestyrelsen beslutter, hvem der tegner foreningen udadtil i økonomiske forhold. Dog skal tegningsretten altid bestå af mindst 2 personer. I alle øvrige forhold repræsenterer formanden foreningen udadtil og er ansvarlig for foreningens daglige ledelse.

§ 16. Regnskab og revision

1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
2. Det påhviler kassereren eller evt. ekstern revisor at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af en statusopgørelse opgjort under hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtelser.
3. Det påhviler i øvrigt kassereren på ordinære bestyrelsesmøder at forelægge en regnskabsoversigt til direkte sammenhold med det foreliggende budget.
4. Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Bestyrelsen kan bestemme, at årsregnskabet skal udarbejdes med bistand af en registreret eller statsautoriseret revisor.
5. Generalforsamlingen vælger 2 interne revisorer for 2 år og 2 revisorsuppleanter for 1 år.
6. Det påhviler de valgte interne revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol med de bemærkninger, revisionsarbejdet måtte give anledning til.
7. Revisorerne skal foretage mindst et uanmeldt kasseeftersyn pr. år.
8. Kasseeftersynet skal omfatte både kontantbeholdning og bankindeståender.

§ 17. Foreningens opløsning

1. Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet haveområde, skal foreningens formue overføres til den forening, som viderefører det nye haveområde med samme forpligtelser overfor den opløste forenings medlemmer.

2. Skyldes foreningens opløsning, at foreningen helt ophører med at drive haveforening, udpeges 2 likvidatorer.

3. Evt. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de havelodder, som har en eller flere lejere, der er registreret som medlemmer på dette tidspunkt.

4. Foreningen kan ikke opløses, så længe lejekontrakt med udlejer er i kraft.

————————-

Sydøstjyllands Kolonihavekreds for kommunerne Billund, Fredericia, Hedensted, Horsens, Odder, Samsø, Skanderborg og Vejle.

www.sydoestjyllands-kolonihavekreds.dkOrdensregler

Regler og vedtægter Posted on Mon, September 15, 2014 09:21

ORDENSREGLER FOR HAVEFORENINGEN ”CARL TROELSENS MINDE”
SVERIGESVEJ 29, HORSENS


Stiftelsen af haveforeningen

Haveforeningen har overtaget jorden fra 4. kreds i Horsens, som har lejet jorden af Horsens Kommune den 3. november 1943.

Haveforeningen er nu erklæret for et fredet område.

Der må ikke holdes høns, duer eller andet fjerkræ, kaniner, svin samt andre husdyr.

Hunde skal holdes i snor udenfor haven.

Driftsindskud

I forbindelse med optagelse i foreningen erlægges et driftsindskud, hvis størrelse fastsættes af foreningens generalforsamling, og som ikke tilbagebetales ved udtræden (p.t. kr. 600,-).

Bestyrelsen skal godkende det nye medlem samt evt. salg af haven.

Der skal ikke betales driftsindskud, hvis to medlemmer bytter have. Dog skal lejekontrakter underskrives samme dag, som haverne byttes.

Medlemmer som ikke bor i Horsens Kommune

Foreningens medlemmer, som har fået overdraget lejekontrakt på en kolonihave før den 31. december 2002, kan ikke opsiges, fordi de ikke bor i Horsens Kommune. Dette gælder også bestyrelsesmedlemmer.

Vurdering af haver

Ønsker en haveejer at sælge sin have, skal haven have været vurderet indenfor 1 år. Ellers skal haveejeren betale for vurdering af haven til Horsenskredsens Vurderingsudvalg (p.t. kr. 400,-).

Udeblivelse ved vurdering af haven, som skal vurderes, koster haveejeren kr. 100,-, som betales til haveforeningen.

Medlemmernes forpligtelser

Gaderne skal være rengjorte til midten af gaderne senest den 1. i hver måned – fra den 1. april til og med den 1. november. Overholdes dette ikke, opkræves et gebyr på kr. 100,-. Gentages overskridelsen af ordensreglen, medfører det 2. gang en ophævelse af lejemålet.

Der skal være rengjort ind mod naboer/genboer langs hækken i et mindst 40 cm bredt bælte.

Hvor haverne støder op mod offentlig vej eller område, bl.a. bag havegang 2 og 5, er det hver enkelt lejers ansvar at holde hækken klippet og 1 m. udenfor hækken rengjort og ukrudt fjernet.

Brædder og lign. må ikke ligge og flyde i haverne, hvis de ikke bliver benyttet til huse samme år.

Henkastning af affald, grene og lign. må ikke finde sted ved Fælleshusområdet eller på parkeringspladsen v. containeren v. åen.

Kolonihaverne må ikke kun være sået til med græs. Der må ikke være haver, hvor der ikke er blevet sået eller plantet noget i.

Mindst 20 % af haveejerens areal skal være beplantet med buske, stauder, urter eller lign.

Der må ikke fældes frugttræer i haverne, med mindre man planter et nyt som erstatning.

Træer må ikke plantes nærmere hækken end 2,5 m. Afstanden for buske er 1,5 m.

Grene fra træer og buske må ikke hænge ud over gaderne.

Levende hegn er haveselskabets ejendom. Der kan søges gennem bestyrelsen om tilladelse til udskiftning af de gamle tjørnehække med Ligusterplanter.

Pligtarbejde

Der er indført pligtarbejde i haveforeningen. Bestyrelsen udarbejder en plan over arbejdsområder samt rækkefølgen af medlemmers tilstedeværelse. Haveforeningen opkræver kr. 100,- 1. gang når forårslejen betales og 2. gang, når efterårslejen betales. Møder haveejeren ikke op, tilfalder de 100 kr. haveforeningen.

Hækklipning

Hækkene klippes 2 gange årligt. 1. gang inden den 7. juli. Hækkene klippes 2. gang inden den 15. september. Hækklipning må ikke påbegyndes, før påbegyndelsesdatoen har været oplyst. Tidspunktet vil blive oplyst i vore opslagstavler, og fremgår af aktivitetsoversigten.

Alle haveejeres hække (mod gaden, nabo/genbo), må ikke overstige 1,6 meters højde.

Snareorm skal bekæmpes i god tid inden hækklipning.

Nye huse og tilbygninger

Der må ikke opføres nye huse, tilbygninger eller drivhuse, før bestyrelsen har fået forelagt en tegning over det ønskede projekt. Husene skal opføres på den del af havelodden, der er fjernest fra adgangssti.

På hvert lod må bebygges i alt 40 kvm, og ingen bygning må være højere end 3,5 meter fra terræn til rygning. Ingen bygning må opføres nærmere ved skellet mellem to lodder end 2,5 meter. Husene skal være hævet 15 cm over jordoverfladen på en støbt eller muret sokkel eller på sokkelsten. Husene skal være af træ. Der skal anvendes nyt træ eller genbrugstræ af god kvalitet. Der må ikke anvendes stærke farver.

Husene må kun benyttes til beboelse i tiden 1. april til 1. november.

Udover de 40 kvm. må der opføres en overdækket terrasse på maksimalt 10 kvm., udført med tag af klare plader. Terrassen skal være åben på alle sider, dog undtaget den side, der er sammenbygget med huset. Der kan endvidere opføres et fritstående drivhus på maksimalt 12 kvm. Drivhuset skal placeres 1 meter fra skel.

Der kan etableres brændeovne efter de regler, der er udstedt af Horsens Kolonihave Kreds. Se nærmere på http://www.horsens-kolonihavekreds.dk/brandeovne.html

Haveforeningen indestår overfor kommunen for, at beboerne har fast bopæl andetsteds i Horsens Kommune, hvor de kan tage ophold efter 1. november.

Der må ikke på lodderne indrettes toiletter.

Nærværende bestemmelser skal ikke være til hinder for bibeholdelse af de ved kontraktens oprettelse bestående bygninger, der har opnået haveforeningens godkendelse.

Bestyrelsen er bemyndiget til at vurdere, om misligholdte huse trænger til en opfriskning, eller evt. skal fjernes. Haveejeren er pligtig til at efterkomme bedømmelsen fra bestyrelsen.

Vand

Der åbnes for vandet efter den 20. marts – alt efter om frosten er for hård. Der lukkes for vandet sidst i oktober måned i henhold til bestyrelsens vedtagelse. Opslag om åbning og lukning for vandet vil blive varslet i foreningens 3 opslagsskabe.

Når der er lukket for vandet, skal haveejerne åbne deres vandhaner, så vi undgår frostsprængninger i haverne samt gangene.

Der må ikke på arealet anlægges vandbassiner uden haveforeningens godkendelse. Vandbassiner må maksimalt have et areal på 4 kvm. Og en maksimal dybde på 30 cm. Vandbassiner skal være forsynet med et hegn i min. 1 meters højde. Hegnet skal godkendes af haveforeningen.

Havevanding med 1 turbine i hver have er tilladt, dog ikke i tiden fra kl. 10.00-16.00.

Lejeren må ikke forlade haveselskabets område medens vandingen foregår.

Reparation af vandledninger påhviler haveejeren for den del af rørene, der er tilsluttet fra anboringen til forbrugsstedet.

Afbrænding i haverne

Al afbrænding i haverne er iflg. Horsens Kommune definitivt forbudt – dog er snobrøds- og hyggebål tilladt, men kun med anvendelse af rent, tørt træ.

Motordrevne haveredskaber

Brug af motordrevne haveredskaber, herunder generatorer, er tilladt hver dag i ugen. Dog henstilles der til, at man tager hensyn til naboer/genboer.

Kørsel i haveselskabet

Der må højst køres 15 km/t i haveselskabet. Dette gælder qogså haveejeres gæster.

Haveejeren vil modtage en bod på kr. 100,- hvis hastigheden overskrides.

Havegang 5 er ensrettet. Der må køres i begge retninger i resten af haveselskabet.

Parkering i havegangene samt på tilkørselsvejen mod syd er forbudt. Af- og pålæsning er tilladt.

Kørsel i haveselskabet er ikke tilladt mellem 15. november og 15. marts eller senere. Bestyrelsen vurderer, om der kan køres på havegangene inden kæden i den sydlige ende bliver fjernet.

Vask af biler i haveselskabet er forbudt.

Biler må ikke parkeres i haverne. Dog må man godt have en trailer parkeret i haven, men kun med en låge så bred, at en trailer kan køres ind.

Ordensreglerne er opdateret april 2013 og korrigeret 10.9.2013.