Referat fra ordinær
generalforsamling i CTM Horsens

Lørdag d. 27.4.2019 kl.
11.00-12.30

1. Velkomst

Formand Bent Jensen bød velkommen til forsamlingen med 27
fremmødte og heraf 21

Stemmeberettigede.

2. Valg af dirigent

Som dirigent blev Charlotte Efraimsen Have 70 valgt.

3. Valg af stemmeudvalg

Her blev Kirsten Have 58 og Hans Have 49 valgt til
stemmetællere.

4. Formandens beretning

Bent Jensen berettede fra deltagelse i kredsmøder.

I fremtiden (2021) ingen vand i husene.

Toiletter i haverne til tømning i samletank ved fælleshuset.

Alle haver skal have brandforsikring.

Søren Schmidt Sørensen Have 63 spurgte hvad er deadline for
tegning af brandforsikring?

Kan vi tegne kollektiv brandforsikring?

Brian Have 51 fik til opgave at kontakte flere forsikringsselskaber
angående tilbud på kollektiv

brandforsikring.

Søren Jensen have 16 samt Leif Ravn Andersen Have 9 skal til
kredsmøde.

Formandens beretning blev godkendt.

5. Årsregnskab 2018 v. kasserer Jan Gress

Jan gennemgik årsregnskabet for 2018 (der henvises til
dette).

Svend Lyngsø sagde, at vand jo kan risikere at stige.

En samletank i haverne koster måske 35.000 i indkøb og
etablering og dertil kommer tømningsafgift.

Vi fik af Jan Gress en anmodning om at spare på dybdevanding
ved anlæg af nye græsplæner. Vand evt. 1⁄2 time og efter en pause måske endnu
en 1⁄2 time. Græsfrøet ligger jo i overfladen, hvorfra det skal spire.

Der er indkøbt en computer, og vi har afholdt jubilæumsfest
i det forløbne år (se regnskabet).

Samletank ved fælleshuset vil koste ca. 50.000 kr. (2
tanke).

I haverne skal der anvendes biologisk nedbrydelig sæbe og
vandhaner skal kun forefindes udendørs med afløb på jordoverfladen.

Kloakmester skal nedlukke toiletter og indvendige vandhaner.

Kassererens beretning og regnskab blev godkendt.

6. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

7. Valg af kasserer for 2 år

Jan Gress genopstillede og blev genvalgt.

8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år

Ole Efraimsen Have 70 blev genvalgt.

9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år

Ditte Lyhne Have 49 Blev valgt som bestyrelsesmedlem og
afløser Erik Rhode Petersen Have 69.

Bestyrelsesmedlem Leif Ravn Andersen Have 9 overtager Eriks
sekretærpost i bestyrelsen.

10. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år

Brian Have 51 blev genvalgt.

11. Valg af 1 revisor for 2 år

Jørn Hansen Have 93 blev valgt.

12. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år

Marianne Lohmann have 27 blev valgt.

13. Valg af 1 menigt medlem til kredsrepræsentantskabet
for 2 år

Charlotte Efraimsen blev genvalgt.

14. Eventuelt

Brian Have 51 foreslår, at der oprettes bump på fællesvejene
for at undgå hurtig kørsel.

Bent Jensen siger, at skilte skal opsættes hvis bump
etableres.

Jan Gress siger, at vi undersøger lovlige løsninger på bumps
så vi ikke ender med erstatningskrav.

Bent og Brian spørger Ingelise Nielsen i kommunen.

Bent Jensen sagde tak til Erik Rhode Petersen for vel udført
arbejde gennem en årrække, og forsamlingen klappede herefter i et kollektiv
bifald.

Erik varetager stadig web-arbejdet med foreningens
hjemmeside.

Jan advarede mod snareorm. Husk at sprøjte i tidsfristen
herfor (se aktivitetsoversigten).

Bent Jensen takkede for god ro og orden under
generalforsamlingen og bød derefter på brød med rullepølse og ost samt øl, vand
og kaffe.

Referent:

Leif Ravn Andersen/Erik Rhode Petersen

Horsens, den 03.05.2019.