ORDENSREGLER FOR HAVEFORENINGEN ”CARL TROELSENS MINDE”
SVERIGESVEJ 29, HORSENS


Stiftelsen af haveforeningen

Haveforeningen har overtaget jorden fra 4. kreds i Horsens, som har lejet jorden af Horsens Kommune den 3. november 1943.

Haveforeningen er nu erklæret for et fredet område.

Der må ikke holdes høns, duer eller andet fjerkræ, kaniner, svin samt andre husdyr.

Hunde skal holdes i snor udenfor haven.

Driftsindskud

I forbindelse med optagelse i foreningen erlægges et driftsindskud, hvis størrelse fastsættes af foreningens generalforsamling, og som ikke tilbagebetales ved udtræden (p.t. kr. 600,-).

Bestyrelsen skal godkende det nye medlem samt evt. salg af haven.

Der skal ikke betales driftsindskud, hvis to medlemmer bytter have. Dog skal lejekontrakter underskrives samme dag, som haverne byttes.

Medlemmer som ikke bor i Horsens Kommune

Foreningens medlemmer, som har fået overdraget lejekontrakt på en kolonihave før den 31. december 2002, kan ikke opsiges, fordi de ikke bor i Horsens Kommune. Dette gælder også bestyrelsesmedlemmer.

Vurdering af haver

Ønsker en haveejer at sælge sin have, skal haven have været vurderet indenfor 1 år. Ellers skal haveejeren betale for vurdering af haven til Horsenskredsens Vurderingsudvalg (p.t. kr. 400,-).

Udeblivelse ved vurdering af haven, som skal vurderes, koster haveejeren kr. 100,-, som betales til haveforeningen.

Medlemmernes forpligtelser

Gaderne skal være rengjorte til midten af gaderne senest den 1. i hver måned – fra den 1. april til og med den 1. november. Overholdes dette ikke, opkræves et gebyr på kr. 100,-. Gentages overskridelsen af ordensreglen, medfører det 2. gang en ophævelse af lejemålet.

Der skal være rengjort ind mod naboer/genboer langs hækken i et mindst 40 cm bredt bælte.

Hvor haverne støder op mod offentlig vej eller område, bl.a. bag havegang 2 og 5, er det hver enkelt lejers ansvar at holde hækken klippet og 1 m. udenfor hækken rengjort og ukrudt fjernet.

Brædder og lign. må ikke ligge og flyde i haverne, hvis de ikke bliver benyttet til huse samme år.

Henkastning af affald, grene og lign. må ikke finde sted ved Fælleshusområdet eller på parkeringspladsen v. containeren v. åen.

Kolonihaverne må ikke kun være sået til med græs. Der må ikke være haver, hvor der ikke er blevet sået eller plantet noget i.

Mindst 20 % af haveejerens areal skal være beplantet med buske, stauder, urter eller lign.

Der må ikke fældes frugttræer i haverne, med mindre man planter et nyt som erstatning.

Træer må ikke plantes nærmere hækken end 2,5 m. Afstanden for buske er 1,5 m.

Grene fra træer og buske må ikke hænge ud over gaderne.

Levende hegn er haveselskabets ejendom. Der kan søges gennem bestyrelsen om tilladelse til udskiftning af de gamle tjørnehække med Ligusterplanter.

Pligtarbejde

Der er indført pligtarbejde i haveforeningen. Bestyrelsen udarbejder en plan over arbejdsområder samt rækkefølgen af medlemmers tilstedeværelse. Haveforeningen opkræver kr. 100,- 1. gang når forårslejen betales og 2. gang, når efterårslejen betales. Møder haveejeren ikke op, tilfalder de 100 kr. haveforeningen.

Hækklipning

Hækkene klippes 2 gange årligt. 1. gang inden den 7. juli. Hækkene klippes 2. gang inden den 15. september. Hækklipning må ikke påbegyndes, før påbegyndelsesdatoen har været oplyst. Tidspunktet vil blive oplyst i vore opslagstavler, og fremgår af aktivitetsoversigten.

Alle haveejeres hække (mod gaden, nabo/genbo), må ikke overstige 1,6 meters højde.

Snareorm skal bekæmpes i god tid inden hækklipning.

Nye huse og tilbygninger

Der må ikke opføres nye huse, tilbygninger eller drivhuse, før bestyrelsen har fået forelagt en tegning over det ønskede projekt. Husene skal opføres på den del af havelodden, der er fjernest fra adgangssti.

På hvert lod må bebygges i alt 40 kvm, og ingen bygning må være højere end 3,5 meter fra terræn til rygning. Ingen bygning må opføres nærmere ved skellet mellem to lodder end 2,5 meter. Husene skal være hævet 15 cm over jordoverfladen på en støbt eller muret sokkel eller på sokkelsten. Husene skal være af træ. Der skal anvendes nyt træ eller genbrugstræ af god kvalitet. Der må ikke anvendes stærke farver.

Husene må kun benyttes til beboelse i tiden 1. april til 1. november.

Udover de 40 kvm. må der opføres en overdækket terrasse på maksimalt 10 kvm., udført med tag af klare plader. Terrassen skal være åben på alle sider, dog undtaget den side, der er sammenbygget med huset. Der kan endvidere opføres et fritstående drivhus på maksimalt 12 kvm. Drivhuset skal placeres 1 meter fra skel.

Der kan etableres brændeovne efter de regler, der er udstedt af Horsens Kolonihave Kreds. Se nærmere på http://www.horsens-kolonihavekreds.dk/brandeovne.html

Haveforeningen indestår overfor kommunen for, at beboerne har fast bopæl andetsteds i Horsens Kommune, hvor de kan tage ophold efter 1. november.

Der må ikke på lodderne indrettes toiletter.

Nærværende bestemmelser skal ikke være til hinder for bibeholdelse af de ved kontraktens oprettelse bestående bygninger, der har opnået haveforeningens godkendelse.

Bestyrelsen er bemyndiget til at vurdere, om misligholdte huse trænger til en opfriskning, eller evt. skal fjernes. Haveejeren er pligtig til at efterkomme bedømmelsen fra bestyrelsen.

Vand

Der åbnes for vandet efter den 20. marts – alt efter om frosten er for hård. Der lukkes for vandet sidst i oktober måned i henhold til bestyrelsens vedtagelse. Opslag om åbning og lukning for vandet vil blive varslet i foreningens 3 opslagsskabe.

Når der er lukket for vandet, skal haveejerne åbne deres vandhaner, så vi undgår frostsprængninger i haverne samt gangene.

Der må ikke på arealet anlægges vandbassiner uden haveforeningens godkendelse. Vandbassiner må maksimalt have et areal på 4 kvm. Og en maksimal dybde på 30 cm. Vandbassiner skal være forsynet med et hegn i min. 1 meters højde. Hegnet skal godkendes af haveforeningen.

Havevanding med 1 turbine i hver have er tilladt, dog ikke i tiden fra kl. 10.00-16.00.

Lejeren må ikke forlade haveselskabets område medens vandingen foregår.

Reparation af vandledninger påhviler haveejeren for den del af rørene, der er tilsluttet fra anboringen til forbrugsstedet.

Afbrænding i haverne

Al afbrænding i haverne er iflg. Horsens Kommune definitivt forbudt – dog er snobrøds- og hyggebål tilladt, men kun med anvendelse af rent, tørt træ.

Motordrevne haveredskaber

Brug af motordrevne haveredskaber, herunder generatorer, er tilladt hver dag i ugen. Dog henstilles der til, at man tager hensyn til naboer/genboer.

Kørsel i haveselskabet

Der må højst køres 15 km/t i haveselskabet. Dette gælder qogså haveejeres gæster.

Haveejeren vil modtage en bod på kr. 100,- hvis hastigheden overskrides.

Havegang 5 er ensrettet. Der må køres i begge retninger i resten af haveselskabet.

Parkering i havegangene samt på tilkørselsvejen mod syd er forbudt. Af- og pålæsning er tilladt.

Kørsel i haveselskabet er ikke tilladt mellem 15. november og 15. marts eller senere. Bestyrelsen vurderer, om der kan køres på havegangene inden kæden i den sydlige ende bliver fjernet.

Vask af biler i haveselskabet er forbudt.

Biler må ikke parkeres i haverne. Dog må man godt have en trailer parkeret i haven, men kun med en låge så bred, at en trailer kan køres ind.

Ordensreglerne er opdateret april 2013 og korrigeret 10.9.2013.